029-SLLR-SLLR-1995-2-EDIRISURIYA-V.-JAYAWARDENE-AND-ANOTHER.pdf