039-NLR-NLR-V-47-ELIYATAMBY-Appellant-and-MIRANDO-et-al-Respondents.pdf