039-NLR-NLR-V-35-ELIYATAMBY-et-al.-v.-KANAPATHY-VEERAGATHIE.pdf