061-NLR-NLR-V-36-ELIYATAMBY-v.-WIJELATH-MENIKA.pdf