018-SLLR-1988-V2-EUGIN-FERNANDO-V.-CHARLES-PERERA-AND-OTHERS.pdf