018-SLLR-SLLR-1980-V-2-Fernando-v.The-Republic-of-Sri-Lanka.pdf