027-SLLR-SLLR-1997-V3-FRANCIS-WANIGASEKERA-AND-ANOTHER-v.-PATHIRANA.pdf