013-SLLR-SLLR-1996-1-FREE-LANKA-TRADING-COMPANY-LTD.-V.-BANK-OF-CEYLON.pdf