008-SLLR-SLLR-1999-V-2-GALAPPATHTHI-ARACHCHIGE-NIHAL-v.-ARIYA-BULEGODA-AND-OTHERS.pdf