050-SLLR-SLLR-1997-V-1-GALAPPATHTHI-v.-BULEGODA-AND-ANOTHER.pdf