043-SLLR-SLLR-1993-1-GALIGAMUWA-v.-AIR-LANKA-LTD.pdf