032-SLLR-SLLR-2003-V-2-GINADASA-v.-DISSANAYAKE.pdf