060-NLR-NLR-V-38-GOONERATNE-v.-THE-BANK-OF-CHETTINAD.pdf