118-NLR-NLR-V-17-GOONETILLEKE-v.-ABEYAGOONESEKERA.pdf