118-NLR-NLR-V-30-GORDON-&-GOTCH,-LTD-v.-RODRIGO-et-al.pdf