023-SLLR-SLLR-1994-V3-GUNAPALA-AND-OTHERS-v.-THE-REPUBLIC-OF-SRI-LANKA.pdf