018-SLLR-SLLR-2003-V-3-GUNARATNA-v.-NANDAWATHIE.pdf