029-SLLR-SLLR-1993-2-GUNARATNE-v.-THAMBINAYAGAM-AND-OTHERS.pdf