002-SLLR-SLLR-1998-V-2-GUNARATNE-v.-THE-HOMAGAMA-PRADESIYA-SABHA-AND-OTHERS.pdf