024-SLLR-SLLR-1987-1-GUNASEKERA-AND-ANOTHER-v.-UYANGODAGE.pdf