008-SLLR-SLLR-2002-V-2-GUNASEKERA-v.-PUNCHIMENIKE-AND-OTHERS.pdf