031-SLLR-SLLR-1994-V3-GUNASEKERA-v.-TISSERA-AND-OTHERS.pdf