013-SLLR-SLLR-2001-V-3-GUNATILAKA-v.-LANKA-SAMA-SAMAJA-PAKSHAYA-OTHERS.pdf