034-SLLR-SLLR-1997-V-1-GUNAWARDENA-AND-ANOTHER-v.-PATHIRANA-O.-I.-C.-POLICE-STATION-ELPITIYA-A.pdf