003-SLLR-SLLR-1983-1-GUNAWARDENA-v.-PERERA-AND-OTHERS.pdf