066-NLR-NLR-V-28-GUNERATHAMY-v.-MANUEL-APPUHAMY.pdf