024-NLR-NLR-V-78-H.-MUDIYANSELAGE-DON-SOMAPALA-Appellant-and-REPUBLIC-OF-SRI-LANKA-Respondent.pdf