037-NLR-NLR-V-50-HASSANALLY-Appellant-and-JAYARATNE-Respondent.pdf