035-SLLR-SLLR-1978-79-V2-Hemapala-v.-Abeyratne.pdf