027-SLLR-SLLR-2000-V-3-HETTIARACHCHI-v.-MAHAWELI-AUTHORITY-OF-SRI-LANKA-AND-OTHERS.pdf