036-SLLR-SLLR-1994-V3-HETTIARACHCHI-v.-SENEVIRATNE-DEPUTY-BRIBERY-COMMISSIONER-AND-OTHERS-NO.1.pdf