017-SLLR-SLLR-2004-V-3-HETTIARACHCHI-v.-THARANGANI-HETTIARACHCHI-AND-OTHERS.pdf