027-SLLR-SLLR-1999-V-3-INAYA-v.-LANKA-ORIX-LEASING-COMPANY-LTD..pdf