015-SLLR-SLLR-1991-V2-IRANGANIE-V.-ABEYRATNE-AND-OTHERS.pdf