051-NLR-NLR-V-29-JALATPEDIGE-ABADDA-v.-VEDADUREYALAGEY-ABADDA.pdf