042-SLLR-SLLR-2005-V-1-JANASHAKTHI-INSURANCE-CO.-LTD-vs.-DASANAYAKE-MANIKE-AND-OTHERS.pdf