018-SLLR-SLLR-2003-V-2-JAYAKODY-v.-SARASWATHIE.pdf