024-SLLR-SLLR-1997-V3-JAYARATNE-BANDA-v.-ATTORNEY-GENERAL.pdf