007-SLLR-SLLR-2000-V-3-JAYARATNE-v.-FERNANDO-AND-OTHERS.pdf