006-SLLR-SLLR-2002-V-2-JAYARATNE-v.-REV.-GUNARATHANA-THERO.pdf