019-SLLR-1988-V2-JAYASEKERA-V.-WIPULASENA-AND-OTHERS.pdf