012-SLLR-SLLR-1980-V-2-Jayasena-v.-Punchlappuhamy-and-Another.pdf