100-NLR-NLR-V-15-JAYASHAMY-et-al.-v.-ABEYSURIYA.pdf