052-SLLR-SLLR-2004-V-3-JAYASOORIYA-v.-NANAYAKKARA-ANOTHERS.pdf