023-SLLR-SLLR-2004-V-3-JAYASOORIYA-v.-RATNAYAKE-AND-OTHERS.pdf