006-SLLR-SLLR-1982-2-JAYASURIYA-v.-SAMARANAYAKE.pdf