026-SLLR-SLLR-2007-V-1-JAYAWARDANE-v.-SENARATNE-OTHERS.pdf