010-SLLR-SLLR-1997-V3-JAYAWARDENA-v.-MEGASURIYA-AND-OTHERS.pdf