024-SLLR-SLLR-1994-V3-JAYAWICKREMA-SOMESWARAM-MANTRI-COMPANY-v.-JINADASA.pdf