061-NLR-NLR-V-20-JAYAWICKREME-et-al.-v.-AMARASURIYA.pdf